آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش گلوله

با دقت به تصویر بالا نگاه کنید و با توجه به شواهد بگویید کدام گلوله اول شلیک شده است


پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

گلوله شماره 2 است؛ چون ترک های ناشی از گلوله های اول و سوم پس از رسیدن به ترک های گلوله 2 متوقف شده اند و این یعنی گلوله 2 زودتر از بقیه شلیک شده است !

VISION