آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش گوشه


تست هوش چهارگوش های در هم پیچیده با جواب

به شکل بالا خوب توجه کنید. آیا می توانید تعداد چهارگوش های شکل را بشمارید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست هوش “چهارگوش های در هم پیچیده!”

۱۸ مربع

۶ مربع در وسط که با رنگ مشخص شده اند، و ۱۲ مربع هم دور تا دور این مربع های رنگی.


VISION