آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش یافتن عدد گم شده


به شکل بالا نگاه کنید، اعداد قرار گرفته در آن، با هم دارای رابطه ای هستند. آیا می توانید عدد گمشده را بیابید؟ (با علامت سؤال مشخص شده است)پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

125
مقلوب اعداد واقع در گوشه هر مربع (جای یکان و دهگان را عوض می کنیم)‌ را با هم جمع می کنیم، عدد وسط در هر مربع به این شکل بدست می آید.
34+ 11+32+13 = 90
16+27+19+21 = 83
26+22+33+44 = 125VISION