آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تعریف مجموعه مجموعه تهی مجموعه های یکانی

تعریف مجموعه

به دسته ای از اشیا کاملا مشخص و ئو به دو متمایز (غیر تکراری) از هم مجموعه می گوییم

مجموعه تهی

مجموعه ای که عضوی نداشته باشد تهی نامیده مشود و با علامت علامت تهی (فی) یا علامت تهی 2 نوشته می شود

مجموعه های یکانی

مجموعه ای که فقط یک عضو داشته باشد مانند مجموعه اعداد طبیعی که نه اول و نه مرکب باشد: مجموعه های یکانی

VISION