آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تفاضل دو مجموعه | ریاضی نهم

مجموعه A-B (A منهای B) مجموعه ای است شامل همه عضوهایی که عضو مجموعه A باشند ولی عضو مجموعه B نباشند.

آموزش ریاضی نهم

تفاضل دو مجموعه | ریاضی نهم

VISION