آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
جای خالی را پر کنید (معمای ریاضی)

جای خالی را پر کنید (معمای ریاضی)با توجه به روابط اعداد عدد مورد نظر را پیدا کنید.

۱۸-۲۰-۲۴-۳۲….

جای خالی را پر کنید (معمای ریاضی)

VISION