آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
جملات زیبا از فیثاغورث

اراده انسانی در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند.فیثاغورٍث

.

.

بهترین زمان برای تربیت اراده ، ایام جوانی است.فیثاغورث

.

.

فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است.فیثاغورث

.

.

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم. فیثاغورث

.

.

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.فیثاغورث

.

.

هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده. فیثاغورث

VISION