آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
جملات زیبا در وصف ریاضی

رياضيات همان شاه كليد گشودن رازهاي هستي است


رياضيات به ذهن نظم مي بخشد و آدمي را به تفكر منطقي عادت مي دهد


رياضيات هميشه و همه جا بلندگوي اين شعار است كه فعاليت آدمي پايان ناپذير است


درك هر علمي مستلزم دانستن مقدماتي از علم رياضي مي باشد


رياضيات عامل پيوستگي و ارتباط دهنده ي تمام ذرات كائنات است


ریاضیات هم علم است و هم هنر. علم بدان معنا كه كشف مي كند و هنر بدان معنا كهزیباست


رياضيات روح علوم است


رياضيات دروازه و كليد علوم است


هيچ شاخه اي از رياضيات نيست كه روزي در جهان واقعي به كار نرود


رياضيات زبان مشترك تمام آدم هاست


رياضي راه و رسم زندگاني است و نمودارش خطوط مهرباني است


رياضيات پايه ي علوم و زيربناي تفكر صحيح در جامعه است


وضوح خطرناك ترين واژه در رياضيات است


رياضيات خالص شده ي تمام علوم بشري است


پويايي رياضيات در طرح سوالات نو و تعميم مسائل است

VISION