آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
دایره (هندسه پایه دهم)

دایره مکان هندسی نقاطی از یک صفحه می باشد که فاصله آنها از نقطه ثابتی واقع در آن صفحه مقدار ثابتی باشد. نقطه ثابت مرکز دایره و مقدار ثابت شعاع دایره نامیده می شود. دایره به مرکز O و شعاع R را با (O , R)C نشان می دهند.

بر ۲ نقطه متماز بی شمار دایره می گذرد. مکان هندسی مرکز دایره ها, عمود منصف پاره خطی است که این ۲ نقطه را به هم وصل می کند. بر ۳ نقطه غیر واقع بر یک خط راست یک دایره می گذرد که مرکزش محل تلاقی عمود منصف دو به دوی پاره خطها می باشد.VISION