آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
دنیای چیستان | معما و چیستان جالب با جواب

۱-آن چیست که چه پرباشدوچه خالی وزنش یکی است
۲-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند
۳-آن چیست که دررادیو ودریامشترک وهردوآن رادارند
۴-آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست
۵-آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذاردومرغ نیست چهارپا داردوسگ نیست
۶-چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود
۷-آن چیست که باگریستن اسمان اشک آن روان می شود
۸-بالای آن جای حساب است،پایین آن بازی تاب است
۹-آن کدام گیاه است که اگرنصفش کنی نیم آن لنگ ونیم دیگرش غصه باشد
۱۰-آن چیست به قدر یک گلابی ست.هم سرخ وسفیدوسبزوآبی ست.مه نیست ولی چوماه روشن.بی جان بود وستانداوجان.محفوظ همیشه درحبابی ست
۱۱-آن چیست که پراشک بود دامن او.ازدورچه استخوان نماید تن او.می سوزدومی گویدواین شدفن او.خواهی که شودزده بزن گردن او
۱۲-آن چیست می خوردخون سیاه می رود راه سفید
۱۳-آن چیست اولم هست خانه ومسکن .دومم کشوری ورای ختن.همه ام هست جزوادویه.طبع شدگرم ازان وتنددهن
۱۴-آن چیست من می روم واومی ماند
۱۵-سه دکان تودرتواولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش
۱۶-آن جیست درختی راکه ایزدآفریده.دوده شاخه بهرش برگزیده.که به هرشاخه ای سی برگ دارد.به هربرگش دودانه میوه دارد
۱۷-آن چیست که همه خورده اندجزحضرت آدم
۱۸-آن چیست که همه می بینندولی خدانمی بیند
۱۹-آن چیست که همه دارندولی اکرم (ص) ندااشت
۲۰-آن چیست که خداوند آن رابه زنان واگذارنکرد
۲۱-آن کدام زمین است که ازاول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده
۲۲-آن کدام یکی است که دونمی شود وکدام دوتااست که سه تانمی شود
۲۳-چهارحرف است نام مطلوبی.که تمنای اهل عالم گشت.هست جهانی چنان عجیب.یکی اگرکم کنی بماندهشت
۲۴-آن چیست که مالک ازداشتن ان بی نصیب ومستاجردارا است
۲۵-آن چیست که با یک نجوا می توان شکست
۲۶-آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیزمی شود
۲۷-آن چیست که درهرقرن یک بارودرهردقیقه دوبارمی آیدولی درسال هیچ وقت نمی آید
۲۸-آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند
۲۹-آن کدام سه هست که هرگزچهارنمی شود
۳۰-از قول من و تو قصه ها مي گويد.آن چيست كه بي زبان سخن مي گويد.بي پرده ز كار اين و آن مي گويد. با آن كه در او نيست نه دندان و نه لب.بي هدف ره مي برد با قلب خون
۳۱- چيست آن ، كز چشمه اي آيد برون.مي شود از سنگ سختي سر نگون.مدتي بر دشت خشكي چون برفت.بيرون و درون شهر جايي دارد
۳۲- آن چيست كه ارغوان قبايي دارد.مانند دم موش پايي دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر.صد پاره تنش ، ولي ز يك پايه نگون
۳۳- آن چيست كه روز مي نمايد شبگون.همچون دل عاشقان فرو ريزد خون.چون دست به او نهي زند اندازه فزون.اندر وسطش كشتي قير اندوده
۳۴- جامي است در او آب خوش و آسوده.بر جاي نشسته و جهان پيموده.كشتي باني در آن به رنگ دوده.خود جامه همي بافد و او باشد عريان
۳۵-آن چيست كه خودريسد و خود بافد جامه.پوست در پوست گرد يكديگر
۳۶- چيست آن گرد گنبد بي در.رخش از آب ديده گردد تر. هر كه بگشايد اين معما را.گاهي حلال و طيب .گاهي حرام مطلق
۳۷- آن چيست گرد و كوچك ، آويز و معلق.گرد است و دراز و در ندارد
۳۸-آن چيست كه پا و سر ندارد.جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند.اندام ظريف چون صنوبر دارد
۳۹-آن چيست قباي زرد در بر دارد.تلخ است ولي طعمي چو شكر دارد زرد است و معطر آيد به مشام.با هزاران سوار مي گردد
۴۰- چيست آن پادشاه هفت اقليم.آمد و فوج شاه در پيچيد ناگهان يك سوار زرد نقاب.چار پاست ، نه كه گاو است
۴۱- سخت است نه كه سنگ.بيابان گرد است نه كه مرد است . تخم ريز است نه كه مرغ است.كليد آهنين قفلش گشايد
۴۲- كدام است گنبدي كه در ندارد.زهر بچه دو صد مادر بزايد،هزاران بچه دارد در شكم بيش.كه ندارد به آشيانه قرار
۴۳- چيست آن مرغ آتشين منقارو قنا عذاب النار ؟ شب و روز اندر آب مي گويد.سرخ و سبز و سپيد پوشيده
۴۴- چيست آن لعبت پسنديده.با دو صد احترام خوابيده ؟ در ميان دو كاسه چوبين.رخت سيه و سبز كلاهي دارد
۴۵- آن چيست كه در برگ پناهي دارد.من در عجبم كاين چه گناهي دارد؟ پوستش بكنند و سينه اش چاك كنند.گر آب تني كني، تنش آب شود
۴۶- آن چيست كه در سه و قت كمياب شود.گر سرد شود ، زندگي از سر گيرد؟ گر گرم شود گريه كند تا ميرد.از خمي هر دو سر به هم دارد
۴۷- اين چه باشد كه پشت خم دارد.صد مني را به پشت بر دارد ؟ وزن او نيست خود به صد مثقال.پرنيان پيكر و آهن دل و فولاد پر است
۴۸-آن چه مرغيست تا اوج هوا رهسپاراست.كاندرين صحرا بديدم يك عجايب جانور
۴۹-يك معما از تو پرسم اي حكيم پر هنر.پاي او مانند اره ، شير سينه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،كركس پرو عقرب شكم.نيم پر شد پر تهي ، يعني چه چيز
۵۰- يك معما با تو دارم، اي حكيم با تميز.مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است
۵۱-بلبل اين باغم واين باغ بستان من است.هر كه حل كرد اين معما پيرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شكم دارم طلا.كه آتش در ميان آب مي گشت
۵۲- عجايب صنعتي ديدم در اين دشت.دو اسم زنده دارد از دو حيوان
۵۳- عجايب لعبتي زرد است و بي جان.رعنا پسران شوخ و دلكش دارد
۵۴- شيراز پري رخان مهوش دارد.بنگر كه دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعي حروفي بردار.نه در دارد نه ديوار و حصاري
۵۵- عجايب گنبد والا تباري.درونش هست لشكر بيشماري .بنازم قدرت پروردگاري.پريرويان به بستان تازه ديدم
۵۶- عجايب صنعت ناديده ديدم.به يك محمل دو صد دردانه ديدم! چو دست بردم گل از باغش بچينم.همه چادر سفيد سينه بلوري
۵۷- از آن بالا مياد يك دسته حوري.چون به سن سي رسد بچه شود!
۵۸- دختري چهارده ساله بالغ شود.پرش سيب و گلابي
۵۹-دستمال آبي آبي .چشمه آبش را ببين شط فراتش را ببين
۶۰- گنبد سرخ چمني ،توش گل سرخ يمني.لب تا لب آن ميان زنجير است
۶۱- در خانه ما درخت انجير است.آبش بخورم كه گوئيا چون شير است! خنجر بكشم ميانه را پاره كنم.اهل حقه تمام سر بسته
۶۲- حقه اي ديده ايم در بسته.صاف و رنگين به يكديگر بسته! همه ياقوت رنگ و لعل صفت.داس ظفرم چو كشت دولت دروند
۶۳-من خود كج و راستان زمن راست روند.از هر طرفي زمزمه زه شنوند! پشت از پي خدمت چه كنم خم كه و مه.زنده نبود تا نكني زاتش بريان
۶۴- چيزي چه بود مرده به يك كنج نهاده.سرش تا نبري نگويد خبر ؟
۶۵-چه چيز است ، مرغي است بي بال و پر.صد پاره تنش بود ولي به يك پاي نگون
۶۶- آن چيست كه روز مي نمايد شبگون.همچون عاشق زچشم او ريزد خون؟ چون ناز كني تنش ز اندازه فزون.به شباهت نظير يكدگر است
۶۷- آن چه باشد كه زرد مثل زر است.معدنش در ميان دشت و در است ؟ قيمت آن بسي گران نبود.پاي او غرق در دل خاك است
۶۸- آن چه باشد كه سر بر افلاك است.گوشت شيرين و استخوان چاك است ؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سياه .اندر صف مردان خدا جا دارد
۶۹- آن چيست كه جا به كوه و صحرا دارد.سيصد سر و ده شكم دو صد پا دارد از هيبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است
۷۰- آن چيست كه پيك عاشقان است.رقص چمن از نواي آن است ؟ خنديدن گل ز بوسه اوست.روز و شب گردد و قدم نزند
۷۱- چيست گردنده يي كه دم نزند.برف بارد و ليك دم نزند ؟ نعره او به سان شير بود.اهل حقه ، تمام سر بسته
۷۲- حقه اي ديده ايم در بسته.صاف و رنگين به يكديگر بسته! همه ياقوت رنگ و لعل صفت.وز آتش سرخش تاج و افسر دارد
۷۳- اين چيست كه تاج نقره بر سر دارد.بر گردنش از هر طرفي زنجير است ؟ نا كرده گناه روي او چون قير است.جفتند ولي زهم جدايند
۷۴- يك جفت كبوترند ابلق.از كالبدشان برون نيايند پرواز كنند گرد عالم.برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است
۷۵- اژدري ديدم كه او چارشاخ اندر سراست.هر پسر را بيست و چار فرزند ديگر درخور است برسر. هردختري بنشسته باشد سي پسر.اندر كف مهوشان موزون گردد
۷۶- آن چيست كز او حسن بت افزون گردد.چون آب بدو رسد همه خون گردد،سبز است تنش تا نرسد آب،بدوكهربا پيكر و آدم دم و فولاد سر است؟
۷۷-آن چيست كه برسينه خصمش گذرست.بار دوم كه زاد جان آورد!
۷۸- بار اول كه زاد بي جان بود.در يك گلاب پاش دو رنگ گلاب چيست ؟
۷۹- دارم سوال خواجه بفرما جواب چيست.آتش بدو رسيدن و بستن ، جواب چيست؟ سرماي زمهرير كه يخ بست او نبست
۸۰-از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره.مكان و منزلش زير زمينه!
۸۱- اگر بر سر زند تاج مرصع.رو آتش مي زاري ، يخش مي بنده
۸۲- كاسه چيني،آبش دو رنگه.درون او پر از بچه!
۸۳- نه در داره نه دريچه.چار تا داداش تو يه قوطي
۸۴- قوطي قوطي. سمر قوطي.سفيد كنم لباس و رخت
۸۵- يه ميخ دارم دو سنگ تخت.فوري ميره پاي تو
۸۶- بالا يك و پايين دو.هي قر بزن هي قل بزن
۸۷- لبم به لبت،دستم به گردنت.دو روغن تو يه شيشه
۸۸- اشيشه و مشيشه.آقا خوابيده دراز و باريك!
۸۹- دالون دراز تنگ و باريك.چل عروس تو يه قوطي
۹۰- چل قوطي چل بند قوطي.همه چادر سفيد قوم كلونتر!
۹۱- از اون بالا مياد يه گله دختر.گرده،نه گردكانه!
۹۲- زرده،نه زعفرانه.اگه جات داري.يكيشو وردار!
۹۳- دستمال انار ، پيش زن سالار.كسي رو ندارم بشمره!
۹۴- سيني دارم پر گشواره.صداش نعره ي شيره
۹۵- خودش دسته ي بيله
۹۶- آن چيست كه روز مي دود و شب پاسبان اتاق است؟
۹۷- آن چيست كه امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟
۹۸- آن چيست كه اگر از ارتفاع زياد به زمين افتد نمي شكند اما اگر در دخمه اي افتد مي شكند؟
۹۹- آن كدام جانور است كه صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه مي رود؟
۱۰۰- آن چيست كه روز و شب دستش را به كمرش زده وايستاده؟
۱۰۱- آن چيست كه من يكي دارم تو دو تا داري شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟
۱۰۲- آن چيست كه در دنياست، دنيا هم دراوست؟
۱۰۳- آن چيست كه تا اسمش را به زبان مي راني مي شكند؟
۱۰۴- آن چيست كه هر چه آب در آن بريزند پر نمي شود؟
۱۰۵- آن چيست كه هر چه مي دويم به آن نمي رسيم؟
۱۰۶- آن كيست كه براي همه ي مردم لباس مي دوزد اما خودش لخت است؟
۱۰۷- آن چيست كه ما تصور مي كنيم او را مي خوريم اما در حقيقت او ما را مي خورد؟
۱۰۸- آن چيست كه شيرين است و طعم ندارد، سنگين است و وزن ندارد؟
۱۰۹- آن چيست كه من مي روم و او مي ماند؟
۱۱۰- آن چيست كه بي علم و دانش ،همه چيز را همانگونه كه هست آشكار مي سازد؟
۱۱۱- آن چيست كه تا سرش را نبرند حرف نمي زند؟
۱۱۲- آن چه كشوري است كه در پيشاني ماست؟
۱۱۳- آن چه كشوري است كه در چشم ماست؟
۱۱۴- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم كوتاه تر مي شود؟
۱۱۵- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم بلند تر مي شود؟
۱۱۶- آن چيست كه اگر باشد (كور) است و اگر نباشد (كر) است؟
۱۱۷- آن چيست كه پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟
۱۱۸- آن چيست كه بسيارش كم است و آن چيست كه كمش بسيار است؟
۱۱۹- آن كدام يك است كه دو نمي شود؟
۱۲۰- آن كدام دو است كه سه نمي شود؟
۱۲۱- آن كدام سه است كه چهار نمي شود؟
۱۲۲- آن كدام چهار است كه پنج نمي شود؟
۱۲۳- آن كدام پنج است كه شش نمي شود؟
۱۲۴- آن كدام شش است كه هفت نمي شود؟
۱۲۵- آن كدام هفت است كه هشت نمي شود؟
۱۲۶- آن كدام هشت است كه نه نمي شود؟
۱۲۷-آن كدام نه است كه ده نمي شود؟
۱۲۸- آن كدام ده است كه يازده نمي شود؟
۱۲۹- اون چي چيه كه روش نقرس ، زيرش طلا؟
۱۳۰- اون چيه كه مال توهست ، اما خودت كمتر ازهمه به كارش مي بري؟
۱۳۱- آن كدام درنده است كه آدم سرش را مي خورد؟
۱۳۲- آن چيست كه در ميان (گربه) ، ماهي است؟
۱۳۳- منظور از خروس بيوه چيست؟
۱۳۴- فرق چيني و ژاپني در چيست؟
۱۳۵- آن چيست كه پر و خاليش يك وزن دارد؟
۱۳۶- خداوند متعال چه مي خورد ، چه مي پوشد و چقدر توانايي دارد؟
۱۳۷- از صفر تا صد چند تا ۹ وجود دارد؟
۱۳۸- آن چيست که دو پا دارد و دو پاي ديگر هم قرض مي کند و مي رود و کسي هم به گردش نمي رسد؟
۱۳۹- آن چه گرد سبز رنگي است که اگر در آب بريزند،قرمز مي شود؟
۱۴۰- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود

.

.

.

.

.

.

.

.

.

۱-نوار ۲-ده نفر ۳-موج ۴-دتدان ۵-لاک پشت ۶- غاز۷-ناودان ۸-ساعت پاندول دار ۹-شلغم نیم آن لنگ است درمعنی ۱۰-لامپ۱۱-شمع ۱۲-قلم نی ۱۳-ادویه ۱۴-ردپا ۱۵-انار ۱۶-سال ماه شب وروز ۱۷-شیرمادر ۱۸-خواب ۱۹-سایه ۲۰-رسالت پیغمبری ۲۱-سطح رودخانه نیل ۲۲-خدادونمی شود وشب وروز هم سه تانمی شود ۲۳-بهشت ۲۴-نقطه ۲۵-راز ۲۶-قیجی ۲۷-حرف ق ۲۸-نیش ۲۹- مدرسه ۳۰- كتاب ۳۱-اشك چشم ۳۲-چغندر ۳۳-شاه توت يا توت سياه ۳۴- چشم ۳۵-عنكبوت ۳۶- پياز ۳۷- انگور ۳۸-خربزه ۳۹-ليمو شيرين ۴۰-ماه و ستارگان و خورشيد ۴۱- لاكپشت ۴۲-هندوانه ۴۳- قليان ۴۴- پسته ۴۵- بادمجان ۴۶- برف و يخ ۴۷- نعل اسب ۴۸- هوا پيما ۴۹- ملخ ۵۰- ماه ۵۱- شمع ۵۲- سماور۵۳- خر بزه ۵۴-شراب ۵۵- خشخاش ۵۶- انار ۵۷- كبوتر ۵۸- ماه ۵۹- آسمان و ستارگان ۶۰- هندوانه ۶۱- نارگيل ۶۲- انار ۶۳- كمان ۶۴-شمع ۶۵- نامه۶۶- شاتوت ۶۷- هويچ يا زردك ۶۸- نخل ۶۹- شير به حروف ابجد ۷۰- نسيم-باد ۷۱-آسياب ۷۲- انار ۷۳- سر قليان ۷۴- زمين و ماه ۷۵- سال، فصل ، شبانه روز و ۲۴ ساعت ۷۶- حنا ۷۷-تبرزين ۷۸- تخم مرغ ۷۹- تخم مرغ ۸۰- باد ۸۱- مار ۸۲- تخم مرغ ۸۳- انار ۸۴- گردو ۸۵- دست تاس( آسياب دستي ) ۸۶- شلوار ۸۷- قليان ۸۸- تخم مرغ ۸۹- شمشير به همراه غلاف ۹۰- قوطي كبريت ۹۱- كبوتر هاي سفيد ۹۲- سكه ، اشرفي ۹۳- آتش در منقل ۹۴- آسمان و ستارگان ۹۵-تفنگ ۹۶- كفش ۹۷- مرگ ۹۸- تخمه ۹۹- انسان در دوران زندگي ۱۰۰- آفتابه ۱۰۱- نقطه ۱۰۲- چشم ۱۰۳- سكوت ۱۰۴- آبكش ۱۰۵- سايه خود ما ۱۰۶- سوزن ۱۰۷- غصه ۱۰۸- خواب ۱۰۹- جاي پا ۱۱۰- آينه ۱۱۱- نامه درون پاكت ۱۱۲- چين ۱۱۳- كره ۱۱۴- سيگار ۱۱۵- خط ۱۱۶- حرف واو ۱۱۷- نقطه ۱۱۸- دوست و دشمن ۱۱۹- خدا ۱۲۰- شب و روز ۱۲۱- ماه هاي فصل و اضلاع مثلث ۱۲۲- چهار فصل ۱۲۳- پنجه دست و پا ۱۲۴- شش دانگ هر چيز ۱۲۵- هفت طبقه آسمان و ايام هفته ۱۲۶- هشت پا ۱۲۷- اعداد يك رقمي ۱۲۸-انگشتان دست و دهگان ۱۲۹- تخم مرغ ۱۳۰- اسم ۱۳۱- شير ۱۳۲- گرمابه ۱۳۳- خروس بدون حرف واو است كه خرس مي شود۱۳۴- چيني مي شكند ، اما ژاپني نمي شكند. ۱۳۵- نوار كاست و ويدئو ۱۳۶- خداوند متعال غم بندگانش را مي خورد ،عيب آنان را مي پوشد و قدرتش بي انتهاست ۱۳۷- بيست تا ۱۳۸- دوچرخه ۱۳۹- حنا ۱۴۰- شقایق

 

  • تکمیل کلیه کادرها الزامی است .
  • مجاز به استفاده از کدهای HTML نمیباشد .
  • حاصل جمع یا تفریق عبارت قرمز رنگ را در کادر کد امنیتی وارد نمایید .
نام *
ایمیل *
پیام *
حداکثر 1000 حرف
 
کد امنیتی *۸۱ - ۶ =
 
VISION