آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
رابطه فیثاغورس

رابطه فیثاغورس مربوط به مثلث قائم الزاویه بوده و ارتباط بین طول اضلاع را مشخص می کند. ابتدا باید اجزای مثلث قائم الزاویه را شناخت. 

VISION