آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
رشد مهارتهای دستی کودکان

 رشد مهارتهای دستی، کودک را برای نوشتن و هماهنگی چشم و دست و تمرکز بیشتر در کار های دستی و طراحی و در نهایت محاسبه و.. آماده می کند.
برای تقویت مهارتهای دستی تمرینات زیر پیشنهاد می شود:
 
تمرین گرفتن اشیا با دست ها
 
تمرین گرفتن اشیا و وسایل با آرنج ها
 
تمرین گرفتن اشیا و … بصورت استوانه ای با انگشتان(مانند موقعی که لیوان یا چکش را در دست می گیریم)
 
تمرین گرفتی اشیا و … بصورت کروی با دست ها (مثل موقعی که توپ کوچکی را با دست می گیریم )
 
تمرین گرفتن قلابی اشیا و … با دست (مانند موقعی که اشیا دسته دارو نایلون را با انگشتان دست بغیر از شست می گیریم )
 
تمرین گرفتن نوک انگشتی (مانند موقعی که اشیا کوچک مانند سوزن و میخ و مهره و .. را با دو انگشت بر می داریم)  تمرین گرفتن سه نقطه ای (این نوع گرفتن تماس انگشت شست با انگشت میانی و اشاره می باشد) و برای برداشتن اشیا کروی مانند مداد،تیله،مکعب های کوچک و … استفاده می شود.

 تمرین گرفتن کناری اشیا و …مانند موقعی که کلید را در داخل قفل می چرخانیم . یا ساعت را کوک می کنیم.
 
تمرین حمل کردن اشیا.اشیای ریز و درشت سبک و با اشکال مختلف در اختیار کودک قرار داده تا حمل کند و در مکان خاصی بگذارد.
 
تمرین مهارت رها کردن. وسیله ای را که کودک برداشته باید بتواند در زمان مناسب و در مکان خاص آن را رها کند.ابتدا از اشیا سبک و درشت شروع و سپس اشیا ریز و کمی سنگین را تمرین کند و بعدا می توان از وی خواست شیی را بر روی شیی دیگری (لوگوها) و … قرار دهد.
 
تمرین مهارت هی دستکاری اشیا و وسایل
 
تمرین مهارت چرخش اشیا
 
تمرین مهارت های دو دستی.
 
تمرین مهارتهای باز و بسته کردن زیپ،دکمه،پیچ و مهره،نخ کردن مهره ها،دستکاری و شمارش تسبیح،و
 
تمرین مهارتهای رشد مچ دست و بازو و شانه و کتف ها
 
تمرینات نحوه صحیح در دست گرفتن مداد و خط خطی کردن های بی هدف و هدفدار
 
حرکات مجزای دست

 چرخش ساعد (از وضعیت رو به بالا به رو به پایین و برعکس) درحالیکه بازو در کنار بدن قرار داشته و آرنج خم شده باشد.
 
حرکت مچ به بالا و پایین درحالیکه ساعد روی میز قرار گرفته و دست از لبه میز آویزان است.
 
حرکت مچ به طرفین درحالیکه ساعد و کف دست روی میز قرار گرفته اند.
 
حرکت چرخشی مچ در حالیکه ساعد روی میز قرار دارد.
 
حرکت دور شدن و نزدیک شدن انگشتان به یکدیگر درحالی که ساعد و کف دست روی میز قرار دارد.
 
حرکت جمع شدن و باز شدن انگشتان با همدیگر (باز و بسته کردن مشت)

 

VISION