آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
زاویه ها (ابتدائی)

زاویه ها

درجه = واحد اندازه گیری زاویه، درجه است

زاویه حاده (زاویه تند) : زاویه کوچکتر از 90 درجه را حاده یا تند گویند.

زاویه قائمه : برابر 90 درجه می باشد.

زاویه منفرجه (زاویه باز) : زاویه بیشتر از 90  درجه را زاویه باز یا منفرجه نامند.

زاویه نیم صفحه : زاویه  180 درجه را زاویه نیم صفحه گویند. همانند نیم دایره

حداکثر زاویه (تمام صفحه) 360 درجه است. همانند دایره

نیم ساز : نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند را نیمساز زاویه گویند.

دو خط عمود بر هم : دو خط که زاویه بین آنها راست یا 90 درجه  باشد دو خط عمود بر هم هستند.

عمود منصف : عمود منصف خطی است که هم عمود بر پاره خط بوده و هم آن را نصف کرده باشد.


VISION