آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
ستاره را با عدد مناسب کامل کنید (تست هوش)

در تصویر زیر سه ستاره را مشاهده می کنید. در ستاره اول عدد ۲۴ و ستاره دوم عدد ۲۶ قرار گرفته است.

ستاره را با عدد مناسب کامل کنید (تست هوش)

VISION