آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
سر فصل های ریاضی دوم ابتدائی

به بخش آموزش ریاضی سایت موسسه ریاضیات ویژن خوش آمدید. 

در این بخش از سایت موسسه ریاضیات ویژن برای شما عزیزان سر فصل های درس ریاضی پایه دوم را قرار داده ایم.۱- فصل اول: الگوها

حل مسئله: الگویابی
شمارش چندتا چندتا
ماشین های ورودی-خروجی
ساعت در بعد از ظهر
الگوهای متقارن

۲- فصل دوم: عددهای چهار رقمی

حل مسئله: الگوسازی
معرفی عدد هزار
ارزش مکانی
ارزش پول
عددهای تقریبی

۳- فصل سوم: عددهای کسری

حل مسئله: رسم شکل
کسر
کاربرد کسر در اندازه گیری
تساوی کسرها
مقایسه کسرها

۴- فصل چهارم: ضرب و تقسیم

حل مسئله: روش های نمادین
ضرب
ضرب عددهای یک رقمی
خاصیت های ضرب
تقسیم

۵- فصل پنجم: محیط و مساحت

حل مسئله: زیر مسئله
خط, نیم خط و پاره خط
محیط
اندازه ی سطح
واحد اندازه گیری سطح

۶- فصل ششم: جمع و تفریق

حل مسئله: حل مسئله ی ساده تر
مقایسه عددها
جمع و تفریق
جمع در جدول ارزش مکانی
تفریق در جدول ارزش مکانی

۷- فصل هفتم: آمار و احتمال

حل مسئله: حدس و آزمایش
جدول داده ها
احتمال
نمودار دایره ای
انتخاب نمودار

۸- فصل هشتم: ضرب عددها

حل مسئله: حذف حالت های نامطلوب
ضرب در عدد ۱۰
ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی
محاسبه ی ضرب
تقسیم با باقی مانده

VISION