آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
سوالات چهارگزینه ای ریاضی پنجم
سوال اول: دهگان عددی چهار رقمی دو برابر صدگان آن است. اگر مجموع دو رقم دهگان و صدگان آن برابر با ۹ و بقیه رقم های آن ۸ باشد آن عدد کدام است؟

الف-۸۶۳۸

ب-۳۶۸۸

ج-۸۳۶۸

د-۸۸۶۳

سوال دوم: در یک جعبه ۲۰۰ مهره ی قرمز و زرد وجود دارد. اگر ۶۵ درصد مهره ها زرد باشد, در این جعبه چند مهره ای قرمز وجود دارد؟

الف-۷۰

ب-۵۰

ج-۶۵

د-۴۰

سوال سوم: نسبت دو عدد ۸ است. اگر عدد کوچکتر ۴۰ باشد, عدد بزرگتر کدام است؟

الف-۱۶۰

ب-۴۰۰

ج-۲۴۰

د-۳۲۰

VISION