آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
سوال چالشی ویژه دومی ها با جواب

اگر الگوی زیر در هر مرحله یک روز به جلو برود, بعد از یک هفته چه شکلی می شود؟

برای مشاهده پاسخ به پایین صفحه مراجعه کنید.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VISION