آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
شگفتی اعداد: سال های پالیندروم

-- سال 2002 یک سال پالیندروم بود. احتمالا اگر شما سال 2002 را به یاد دارید، ممکن است تجربه زندگی در سال 1991 را هم داشته باشید.

-- دو سال پالیندروم متوالی گذشته که ممکن بوده یک نفر هر دوی آنها را تجربه کرده باشد بر می گردد به سال 999 و 1001 میلادی!
 
-- آیا فکر می کنید به اندازه کافی عمر خواهید کرد که یک بار دیگر، یک سال پالیندروم را تجربه کنید؟ در مورد سال 2112 صحبت می کنیم!
(البته اگر از سال شمسی هم استفاده کنیم، باید تا سال 1441 منتظر بمانیم!)
 
-- بد نیست بدانید اگر فردی می خواهد دو سال پالیندروم متوالی دیگر را تجربه کند، باید تا سال 2992 و 3003 میلادی، صبر کند!!! این قضیه تقریبا هر 1000 سال یکبار اتفاق می افتد.

منبع: آی هوش 

VISION