آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
طبقه بندی زاویه ها
طبقه بندی زاویه ها
تکی:
تند(حاده) : زاویه کوچکتر از ۹۰ درجه
راست(قائمه): زاویه برابر با ۹۰ درجه
باز(منفرجه): زاویه بزرگتر از ۹۰ درجه اما کوچکتر از ۱۸۰ درجه
نیم صفحه: زاویه برابر ۱۸۰ درجه
تمام صفحه: زاویه ۳۶۰ درجه کامل

دوتایی:
متمم: دو زاویه ای که مجموع آن ها برابر ۹۰ درجه باشد
مکمل: دو زاویه ای که مجموع آن ها برابر ۱۸۰ درجه باشد
مجاور: دو زاویه ای که به هم چسبیده باشند(یعنی در راس و یک ضلع مشترک باشند)
مجانب: دو زاویه مجاور و مکمل(یعنی هم به هم چسبیده باشند و هم مجموع آن دو زاویه برابر ۱۸۰ درجه باشد)
متقابل به راس: دو زاویه ای که در راس مشترک هستند و اضلاع آن ها در امتداد یکدیگرند. دو زاویه متقابل به راس با هم برابرند

VISION