آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
طنز ریاضی حسابرسی در عصر حجر

سرپرست تیم حسابرسی خطاب به مدیرعامل یک شرکت عصر حجری:

متأسفانه برای حسابرسی کار شما، نمی توانیم بصورت دستی به کارمان ادامه دهیم. باید کمی منتظر عصر دیجیتال بمانید!

طنز ریاضی حسابرسی در عصر حجر

VISION