آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
عدد ماه های بعد را شما مشخص کنید “معمای جالب تقویم”

این معما بر اساس ماه های تقویم تنظیم شده است . سعی کنید آن را حل کنید.

اگر داشته باشیم:

فروردین = ۷۴

اردیبهشت = ۸۸

خرداد = ۵۱

تیر = ۳۴

مرداد = ۵۰

شهریور =۶۵

می‌توانید تعیین کنید ماه‌های بعدی برابر با چه عددی هستند؟ ارائه استدلال نشانه درک کامل از معما است.

عدد ماه های بعد را شما مشخص کنید “معمای جالب”

VISION