آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
عدد مناسب را پیدا کنید (معمای اسب, نعل و لنگه کفش)

در جای خالی عدد مناسب را قراردهید.

برای مشاهده جدیدترین معماها به این صفحه مراجعه کنید.

برای دیدن تمامی تست هوش ها به این صفحه مراجعه کنید.

VISION