آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
فرمول امید ریاضی چیست؟

فرمول ساده امید ریاضی یعنی احتمال وقوع ضرب در تعداد بار هایی که اتفاق رخ می دهد:

(P(x) * n)

فرمول امید ریاضی با توجه به اتفاق انجام شده تغییر می کند

فرمول امید ریاضی در متغیرهای دو جمله ای:

P(x) * X.

X میزان رخ دادن اتفاق است و P(x) میزان موفقیت . برای مثال اگر شما سکه ای را 10 بار پرت کنید یک دوم امکان دارد که روی شیر سکه بیفتد. پس فرمول آن به این حالت خواهد بود :

P(x) * X = .5 * 10 = 5

در نظریه احتمالات امید ریاضی ، میانگین ، مقدار مورد انتظار یا ارزش مورد انتظار یک متغیر تصادفی گسسته برابر است با مجموع حاصل ضرب احتمال وقوع هر یک از حالات ممکن در مقدار آن حالت. در نتیجه میانگین برابر است با مقداری که بطور متوسط از یک فرایند تصادفی با بی‌نهایت تکرار انتظار می‌رود. بطور مثال برای تاس داریم:

یعنی اگر بی‌نهایت بار تاس را پرت کنیم، مقدار میانگین بدست آمده به سمت عدد ۳٫۵ میل خواهد کرد.

 

 

VISION