آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
مجموعه اعداد صحیح با نماد Z

مجموعه اعداد صحیح را که با نماد Z نشان می دهیم عبارت است از:

اعداد صحیح Z

اینکه اعداد صحیح را با نماد Z نشان می دهند به خاط کلمه ZAHLEN می باشد که لغتی آلمانی است. اعداد صحیح نیز به نوبه خود دارای ضعف بسته نبودن نسبت به عمل تقسیم بود.

به عنوان مثال دقت کنید که:

اعداد صحیح Z2

برای برطرف کردن این ضعف Z مجموعه ای مورد نیاز بود که شامل تمام کسرهای ممکن که می توان به کمک اعداد صحیح ساخته باشد. این مجموعه را اعداد گویا می نامیم و به صورت زیر تعریف می کنیم.

تعریف اعداد گویا: مجموعه اعداد گویا را که با نماد Q نشان می دهیم به صورت زیر تعریف می کنیم.

اعداد گویا Q

VISION