آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
مجموعه چیستان های جالب با پاسخ

1-آن چیست که چه پرباشدوچه خالی وزنش یکی است
2-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند
3-آن چیست که دررادیو ودریامشترک وهردوآن رادارند
4-آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست
5-آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذاردومرغ نیست چهارپا داردوسگ نیست


پاسخ:


1-نوار

2-ده نفر

3-موج

4-دتدان

5-لاک پشت 

VISION