آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
محیط و مساحت مثلث متساوی الساقین

مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

تعریف

مثلث متساوی الساقین به مثلثی گفته می شودکه حتماً دو ساق آن با هم برابر باشند. این مثلث دو زاویهٔ برابر هم دارد و آن دو زاویه، گوشه‌هایی هستند که روبه‌روی اضلاع برابر قرار گرفته اند.

VISION