آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
محیط یا پیرامون در هندسه   عکس

هنگامی که قطر یک دایره ۱ است، محیطش پی (π) است که این همان مسافتی است که دایره پس از یک‌بار چرخش می‌پیماید.

مُحیط یا پیرامون در هندسه به خط و مسیری می‌گویند که یک سطح را در میان خود می‌گیرد.

محیط به معنای فراگیرنده است و به درازای بخش بیرونی یک شکل گفته می‌شود. یعنی فاصله‌ای که بر لبه بیرونی یک شکل می‌پیماییم تا به نقطه اول خود بازگردیم محیط می‌گوییم. به خود لبه بیرونی نیز اصطلاحاً محیط گفته می‌شود.

برابر فارسی سره برای محیط، پرگیر است.

فاصِله یا بازه حائل یا جداکننده دو یا چند چیز است. به فضای میان دو شیء یا پدیده که بر روی هم جای نگرفته‌اند فاصله گفته می‌شود. به عملِ گذر از یک فاصله، پیمودن یا طی کردن گفته می‌شود.

در ریاضیات، فاصله توصیف رقمی میران جدایی دو شیء از یک‌دیگر است.

محیط هر شکلی را می‌توان با قرار دادن یک طناب بر روی سراسر لبه بیرونی آن اندازه گرفت. اندازه‌گیری یا محاسبه محیط‌ها کاربردهای عملی زیادی دارد. برای نمونه پیش از خرید پرچین برای یک باغچه بهتر است محیط مورد نظر محاسبه بشود. با محاسبه محیط چرخ‌ها می‌شود شمار چرخش‌های آن در مسافت معینی را محاسبه کرد. هم‌چنین درازای ریسمان مورد نیاز برای پیچاندن به‌دور یک ماسوره  را می‌توان با اندازه‌گیری محیط ماسوره تعیین کرد.

VISION