آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
مسئله ریاضی: مقدار x را بیابید
با توجه به معادله زیر، مقدار x را بیابید:
(2x).(303) = (23).(33).(43).(53)
پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6
(2x).(303) = (23).(33).(43).(53)
(2x).(303) = (23).(33).(43).(53)
(2x) = (43)
2x =(22).(23)
2x = 26
x=6
VISION