آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای المپیادی همه مسیرهای یکطرفههمانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، از نقطه A به نقطه B، تعدادی مسیر وجود دارد. مسیرها در جهت فلش، یک طرفه هستند. به چند طریق می توانیم این کار را انجام دهیم؟

الف) ٣٧

  ب) ٥٨

  ج) ١٢

  د) ٦٣

هـ) ٦٤ پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

گزينه ی (ب) صحيح است.
طبق اصل جمع تعداد راههای رسيدن به هر نقطه برابر است با جمع تعداد راه هايی که میتوان به آن نقطه رسيد و بر همين اساس تعداد راههای رسيدن به هر نقطه را محاسبه میکنيم هو جدول روب رو به دست

VISION