آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای بزرگترین رقم یکان

بزرگترین رقم یکان  K! +KK به ازای  K>100  کدام است؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

گزینه ج

مطالب مرتبط :
معمای ریاضی معمای هوش معما مخصوص دانش آموزان

VISION