آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای جالب کبریت ها

در اینجا با ۱۳ کبریت شکلی ساخته شده با ۶ قسمت مساوی

حال اکر شما ۱۲ کبریت داشته باشید آیا می توانید شکلی ساخته که ۶ قسمت مساوی دارا باشد؟

معمای جالب کبریت ها

VISION