آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای جدید “زمان مناسب برای رسیدن به محل کار”

هوشتان را بسنجید و سعی کنید تا این معما را حل کنید.

سروش در یک شرکت خصوصی شاغل است. اگر سروش با سرعت ۲۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند، ۲۰ دقیقه دیر به محل کار خود می‌رسد و اگر با سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند، ۱۵ دقیقه زود می‌رسد. اگر سروش با سرعت ۲۵ کیلومتر بر ساعت حرکت کند، چه زمانی به محل کار خواهد رسید؟

معمای جدید “زمان مناسب برای رسیدن به محل کار”

VISION