آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای جدید فروردین ماه + پاسخ

زومیت: داوود شش روز از هفته دروغ می‌گوید؛ اما در روز هفتم تنها حقیقت به زبان می‌آورد. او سه جمله زیر را در سه روز متوالی بیان کرده است:پ

روز اول: در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دروغ می‌گویم.
روز دوم: امروز، پنج‌شنبه یا شنبه یا یکشنبه است.
روز سوم: من در روزهای چهارشنبه و جمعه دروغ می‌گویم.

با توجه به این سه جمله، می‌توانید بگویید داوود در چه روزی حقیقت می‌گوید؟


می‌دانیم که داوود تنها یک روز از هفته راست می‌گوید. اگر جمله روز اول نادرست باشد، به این معنی است که او در روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه راست می‌گوید. اگر جمله روز سوم نادرست باشد، به این نتیجه می‌رسیم که داوود روز چهارشنبه یا جمعه حقیقت را بیان می‌کند. از آنجا که داوود تنها در یک روز از هفته راست می‌گوید، نباید هر دو جمله به طور همزمان نادرست باشند. پس یکی از این دو جمله به طور حتم صحیح است و جمله روز دوم نیز نادرست است.

فرض کنید، جمله روز اول درست است. این یعنی، جمله روز سوم باید نادرست باشد. از آنجا که داوود روز چهارشنبه یا جمعه حقیقت را می‌گوید، در نتیجه روز اول، چهارشنبه یا جمعه است. پس روز دوم، پنج‌شنبه یا شنبه است. این مسأله به این معنا است که جمله روز دوم صحیح است که با توجه به شرایط مسأله، این مورد غیرممکن است. با این توضیح می‌توان نتیجه گرفت که جمله روز اول، نادرست است.

با توجه به یافته‌ها، می‌توان گفت که داوود در روز سوم راست می‌گوید و روز سوم‌ هم باید دوشنبه یا سه‌شنبه باشد. در نتیجه روز دوم یک‌شنبه یا دوشنبه است. اما با توجه به نادرست بودن جمله‌های قبل، روز دوم دوشنبه باید باشد، پس روز سوم، سه‌شنبه است.

یعنی داوود در روز سه‌شنبه راست می‌گوید.

VISION