آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای جدید “محاسبه تعداد گوسفندها” با جواب

معمای جدید

گاو ۱۵ سکه
گوسفند یک و نیم سکه
مرغ یک چهارم سکه
چطور می تونیم با صد سکه صد عدد از این حیوانات بخریم به شرطی که از هر سه نوع حیوان داشته باشیم چند گاو ، چند گوسفندوچند مرغ باید بخریم ؟

پاسخ

X=تعداد گاوها   y=تعداد گوسفندها   Z=تعداد مرغ ها

X+Y+Z=100

۱۵X+1.5Y+1/4Z=100

معادله دوم را در منفی چهار ضرب می کنیم و با معادله اول جمع می کنیم.

_۵۹X_5Y=_300

یا بهتره در یک منفی ضرب کنیم.

۵۹X+5Y=300

حال با جایگزاری به دست می آوریم؛

X=5      ,      Y=1     ,    Z=94

جواب؛

۵گاو   ،  ۱گوسفند و۹۴  مرغ

VISION