آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی ارقام در تساوی ها


سه معادله ساده داریم و می خواهیم با استفاده از همه ارقام ۱ تا ۹ در این معادله ها استفاده کنیم تا تساوی ها برقرار شود. یک نمونه مثال هم برای شما ذکر شده است.

چند جواب منحصر به فرد می توانید پیدا کنید؟
پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

در اینجا چند جواب ممکن را مشاهده می کنید:

2 × 3 = 6     2 × 3 = 6     
1 + 7 = 8     1 + 7 = 8     
9 - 4 = 5     9 - 5 = 4     

2 × 3 = 6     2 × 3 = 6     
4 + 5 = 9     4 + 5 = 9   
8 - 1 = 7     8 - 7 = 1   

VISION