آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی : اعداد سه رقمی خاص با ارقام فرد

با ارقام فرد (1، 3، 5، 7 و 9)، چند عدد سه رقمی می توان ساخت که شرط زیر را پوشش دهد؟

رقم صدگان > رقم دهگان > رقم یکان

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10 حالت امکان پذیر است.

تعداد حالتهای انتخاب سه رقم از پنج رقم داده شده برابر است با

C(5,3)=10حال با سه رقم موجود، (با توجه به این كه رقم ها متمایزند) تنها در یك حالت رقم صدگان > رقم دهگان > رقم یكان است. پس تعداد حالات مطلوب همان 10 عدد است.

VISION