آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی افت قیمت
قیمت کالایی، 10% کاهش می یابد. اگر بخواهیم آن را دوباره به قیمت اولیه برگردانیم، قیمت فعلی چند درصد باید افزایش یابد؟
الف) 9 %
   ب) 10 %
   ج) 1/9 10 %
    د) 11 %
   هـ) 1/9 11 %
    و) هیچکدام
پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

هـ)
قیمت اولیه کالا را P در نظر می گیریم. قیمت این کالا پس از افت 10% برابر خواهد بود با:
P - 0.1P = 0.9P
برای بازگرداندن 0.9P به P، باید به قیمت فعلی، 0.1P اضافه کنیم:
0.1P = 1/9(0.9P)
و 1/9 (یک نهم) اگر بصورت درصد بیان شود برابر 1/9 11 (یازده و یک نهم) خواهد شد.
VISION