آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی افزایش در مکعب عدد

اگر به عدد مثبتی 1 واحد افزوده شود، به مكعّب آن عدد، 469 واحد اضافه می شود. تفاضل ارقام این عدد كدام است؟  

4 (4            3 (3         2 (2         1 (1
پاسخ:

.

.

.

.


.

.

.

.

(a+1)3 = a3 +469 ⇒
3a2 + 3a +1 = 269 ⇒
3(a2 +a) = 468 ⇒ 
a2 + a = 156 ⇒
a(a +1) = 156 = 12x13 ⇒
a=12 ⇒
2-1=1 تفاضل ارقام

VISION