آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی: تاریخ ارقام یکسان
روز نهم آذر 1399 را در نظر بگیرید. نگارش این تاریخ به شکل زیر خواهد بود: (فقط دو رقم سمت راست سال مد نظر است. همچنین اگر  عدد روز یا ماه یک رقمی باشد، از درج صفر قبل از آن (مثلا 09) اجتناب خواهیم کرد)
99/9/9
آیا می توانید بگویید در طول یک قرن، چند بار این حالت اتفاق خواهد افتاد؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13 بار
11/1/1
22/2/2
33/3/3
44/4/4
55/5/5
66/6/6
77/7/7
88/8/8
99/9/9
11/11/1
11/1/11
11/11/11
22/2/22
VISION