آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی تیر اندازی

در یک مجموعه‌ی تفریحی تمرین تیراندازی در نظر گرفته شده است. با هر بلیط می‌توان ‎۵‎ تیر شلیک کرد و به ازای هر تیر که به هدف بخورد، ‎۲‎ تیر جایزه داده می‌شود. علی با یک بلیط ‎۱۷‎ شلیک انجام داده است. او چند بار به هدف زده است؟

الف) ۳‎‎ بار

  ب) ۶‎‎ بار

  ج) ۱۲‎‎ بار

   د) ۱۵‎‎ بار

هـ) نمی‌توان به صورت یکتا تعیین کرد‎.

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

گزینه (ب) درست است.

علی ۱۲ تیر بیش از سهمیه‌ی خود شلیک کرده است و چون با به هدف زدن یک تیر دو تیر جایزه می‌گیرد٬ بنابراین علی ۶ بار به هدف زده است.

VISION