آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی زاویه مجهول

همانطور که در شکل می بینید، شش عدد مربع داریم و سه پاره خط که به رئوس برخی از این مربع ها، وصل شده اند. آیا می توانید اندازه زاویه مجهول x را مشخص کنید؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

45 درجه

 

VISION