آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی: ساخت اعداد با اعمال ریاضی
آیا می توانید اعداد زیر را با شرایطی که عنوان شده بسازید؟ (می توانید از 4 عمل اصلی استفاده نمایید.)
عدد 23 را بسازید ←    فقط با استفاده از عدد 2
عدد 34 را بسازید ←    فقط با استفاده از عدد 3
عدد 56 را بسازید ←    فقط با استفاده از عدد 5
عدد 100 را بسازید ← فقط با استفاده از عدد 9پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

یک سری از جواب های ممکن را در زیر مشاهده می کنید:
22+2/2=23
33+3/3=34
55+5/5=56
99+9/9=100
VISION