آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی ساخت عدد 24
چگونه می توانیم با استفاده از چهار عدد 8  8  3  3،  عدد 24 را بسازیم؟
شما می توانید از 4 عمل اصلی، جذر، فاکتوریل، لگاریتم و البته پرانتز استفاده نمایید!
سعی کنید دست کم دو راه حل بیابید.پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

راه حل هایی که ما یافته ایم:
1) 
8/(3-(8/3)) = 8/(1/3) = 24

2) 
((8 x 3!)/3)+8 = ((8 × 3 × 2 × 1)/3)+8 = (48/3)+8 = (16)+8 = 24

3)
(3!/)× 8 = 24

4) 
(8-3)!/(8-3) = 24
VISION