آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی سن فرزندان
- بهزاد! نمی دونستم سه تا بچه داری. حالا چند سالشون هست؟
- می دونی حمید، حاصلضرب سنّشون در همدیگه، می شه 36.
این بخشی از مکالمه دو دوست قدیمی است که پس از سالها همدیگر را در یک مهمانی دیده اند. و حالا ادامه مکالمه...
- خوب، با این اطلاعاتی که تو دادی نمی تونم سنّشون رو بفهمم!
- مجموع سنّشون هم دقیقا به اندازه سالهایی هست که ما همدیگر رو ندیده بودیم!
- ببین بهزاد! باز هم نمی تونم سنّشون رو متوجه بشم!
- باشه قبول. فقط اینو بگم که دیشب تولد پسر بزرگم بود!
در این لحظه چشمان حمید برقی زد و گفت: 'حالا فهمیدم!'
به نظر شما حمید واقعا می تواند سن هر یک از بچه های بهزاد را فهمیده باشد؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

حاصلضرب سن فرزندانش، برابر 36 است، یعنی حالت های زیر وجود دارد: (حاصل جمع نیز مشخص شده است)

6-3-2   (حاصل جمع:11)
9-2-2   (حاصل جمع:13)
4-3-3   (حاصل جمع:10)
9-4-1   (حاصل جمع:14)
12-3-1 (حاصل جمع:16)
18-2-1 (حاصل جمع:21)
6-6-1   (حاصل جمع:13)

 
با توجه به اینکه گفته شده حاصل جمعشان هم برای فهمیدن دقیق جواب کافی نیست، به حالت های زیر می رسیم: (حاصل جمع 13)
6-6-1 و 9-2-2
و از "پسر بزرگتر" می فهمیم که تنها گزینه 2-2-9 می تواند صحیح باشد.
VISION