آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی عدد صفر
در این معمای ریاضی، قصد داریم 6 بار از رقم صفر و  تعدادی عملیات ریاضی به گونه ای استفاده کنیم تا به عدد 720 برسیم. توجه کنید که استفاده از هیچ رقمی بجر 0 هم امکان پذیر نیست. آیا چنین کاری امکان دارد؟ 
در استفاده از عملیات ریاضی و تعداد آن، محدودیتی وجود ندارد.پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

با استفاده از فاکتوریل، می توانیم به این مهم نائل شویم!
0!=1
(0!+0!+0!+0!+0!+0!)! = 6! = 6×5×4×3×2×1 =  720
VISION