آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی فاکتوریل
اگر عدد !15 (1×2×3×4×5×6×7×8×9×10×11×12×13×14×15) در عدد نویسی در پایه 12 به k صفر  و عدد نویسی در پایه 10 به h صفر ختم شود، k+h برابراست با:
الف) 5
  ب) 6
  ج) 7
  د) 8
 هـ) 9
پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.


.

.

د)
15! = 103×(3×14×13×12×11×9×8×7×6×3×2×1)
15! = 125×(15×14×13×11×5×7×5)
k=5
h=3
k+h=8


VISION