آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی : محاسبه تعداد صفرها

اگر عدد !10 (که عدد 10 در پایه 10 نوشته شده است) در پایه 12 نوشته شود، دقیقا به چند صفر ختم می شود؟ پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

4 صفر
در پایه 10 داریم:
10! = 1×2×3×4×5×6×7×8×9×10 = 28×34×52×7 = 124×52×7
52×7=175 = 1×122 + 2×12+7
[52×7×124]10= [127×104]12 = [1270000]12
همانطور که می بینید این عدد دقیقا به 4 تا صفر ختم می شود.
VISION