آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی محاسبه حاصل کسر


می خواهیم حاصل کسر بالا را در کمترین زمان بیابیم. آیا می توانید کمتر از 90 ثانیه این کار را انجام دهید؟
پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

با ساده کردن کسر به 1/9 (یک نهم) می رسیم.


VISION