آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی منفی به توان منفی

حاصل عبارت منفی یک به توان منفی یک:

الف) 1

  ب) 0

  ج) 1-

   د) 2

 هـ) تعریف نشده
پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

گزینه ج

هر عدد به توان منفی برابر است با معکوس همان عدد به توان مثبت

VISION