آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی میدان جنگ همراه پاسخ

یک معمای جالب ریاضی را در این بخش برایتان نوشته ایم. پاسخ کاملاً سادست، با کمی دقت و محاسبه میتوانید به جواب برسید.

در یک جنگ ۱۰۰ سرباز شرکت کردند و جراحاتی برداشتند، آمار جراحات به شرح زیراست:

۷۰ نفر دست راستشان را از دست دادند

۷۵ نفر دست چپشان را از دست دادند

۸۰ نفر پای راست

۸۵ نفر پای چپ از دست دادند

حد اقل تعداد افرادی که هر ۴ عضوشان را از دست دادن چندتاست ؟


VISION